Приватне акціонерне товариство «Фірма «Премона» повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 21 травня 2019 року за місцезнаходженням Товариства: м. Черкаси, вул. Добровольського, 52, актова зала.

Реєстрація акціонерів: 21 травня 2019 р. з 14-30 год. до 14-50 год.

Початок зборів: 21 травня 2019 р. о 15-00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –15.05.2019 р.

На момент складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість іменних акцій – 7 500 шт., кількість голосуючих акцій –38 шт. Привілейовані акції не випускались. Процентні та безпроцентні облігації не випускались. Кількість акцій, що знаходяться на балансі ПрАТ - 7 292 шт.


ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання членів лічильної комісії.

 2. Обрання голови та секретаря зборів.

 3. Затвердження регламенту зборів.

Проект рішення зборів: Затвердити наступний регламент зборів:

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.,

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,

- на виступи, довідки – до 3 хв.

 1. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення зборів: Кожний бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії.

 1. Затвердження результатів роботи Ліквідаційної комісії Товариства.

Проект рішення зборів: Затвердити звіт ліквідаційної комісії.

 1. Затвердження ліквідаційного балансу ПрАТ «Фірма «Премона».

 2. Проект рішення зборів: Затвердити ліквідаційний баланс ПрАТ «Фірма «Премона».

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в загальних зборах та на голосування, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного – em04621166.ab.ck.ua.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Добро вольського, 52, приймальна, в робочі дні з 9-00 до 12-00. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова ліквідаційної комісії Філіппов С.І.


Титульний аркуш


29.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

0429/19

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)


Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).


Директор
Фiлiппов Степан Iванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік


I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство <Фiрма <Премона>

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04621166

4. Місцезнаходження: 18030, Україна, Черкаська обл., дв р-н, Черкаси, Добровольського, 52

5. Міжміський код, телефон та факс: 0472734988, 0472734988

6. Адреса електронної пошти: em04621166 @ab.ck.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 18.04.2019, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2018 рiк

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:


II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

em04621166.ab.ck.ua

29.04.2019


(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності


3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах


4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря


5. Інформація про рейтингове агентство


6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента


7. Судові справи емітента


8. Штрафні санкції емітента


9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення


3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій


14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій


15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій


16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента


3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом


4) інформація про похідні цінні папери емітента


5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів


6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

X

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)


19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента


20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу


21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

X

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами


24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції


5) інформація про собівартість реалізованої продукції


6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів


26. Інформація про вчинення значних правочинів


27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість


28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість


29. Річна фінансова звітність

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)


31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)


32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента


34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом


35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій


37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття


1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям


2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду


3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття


4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду


5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року


38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття


39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів


40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів


41. Основні відомості про ФОН


42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН


43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН


44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН


45. Правила ФОН


46. Примітки:

Згiдно "Положенню про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" Приватне акцiонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну рiчну iнформацiю:

1) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;

2) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств);

3) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;

4) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;

5) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;

6) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;

7) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);

8) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;

9) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;

10) рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою);

11) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою);

12) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

До складу рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:

Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах - емiтент не бере участь в iнших юридичних особах

Iнформацiя про рейтингове агентство - згiдно нормативних документiв пiдприємству не потрiбно проводити рейтингову оцiнку.

Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента - емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)

Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - протягом звiтного року змiн не було.

Iнформацiя про облiгацiї емiтента,iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - емiтент не здiйснював випуск облiгацiй, iнших цiнних паперiв.

Похiдних цiнних паперiв емiтента не має.

Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду - емiтент не придбавав власнi акцiї

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента - не має, у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуску iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.

Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв - обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента не має, необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв Статутом емiтента не передбачена.

Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами - дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами у звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента - у зв'язку iз вiдсутнiстю наявної iнформацiї у емiтента.

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - у зв'язку iз вiдсутнiстю наявної iнформацiї у емiтента.

В фiнансовiй звiтностi складання Звiту про рух грошових коштiв за непрямим методом не передбачене облiковою полiтикою емiтента.

Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та емiтентом сертифiкатiв ФОН.


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство <Фiрма <Премона>

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АВ № 483128

3. Дата проведення державної реєстрації

25.04.1994

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

750

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

68.10 - Купiвля та продаж власного нерухомого майна

дв - дв

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя "Полтавське РУ "АТ "Банк "Фiнанси та кредит"

2) МФО банку

331862

3) Поточний рахунок

260075001601

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/в

5) МФО банку

д/в

6) Поточний рахунок

д/в


XI. Опис бізнесу


Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не було та не передбачається. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв пiдприємство не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi не передбачається.


Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 1

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - не має

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 0

Фонд оплати працi - всього (тис.грн) - 54

Порiвняно з 2017 р. - середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу i фонд оплати не змiнились

Кадрова програма товариства спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв та забезпечення вiдповiдностi операцiйним потребам
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Пiдприємство не входить до будь-яких асоцiацiй, корпорацiй, концернiв та об'єднань.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами Товариствоне проводить.


Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб в звiтному перiодi не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встаткування, спорудження i виготовлення.

Переоцiнка основних засобiв на дату складання звiтностi не проводилася. Нарахування зносу основних засобiв проводилось по податковому облiку методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової вартостi основних засобiв на початок звiтного перiоду, що також вiдповiдає вимогам П(с) БО №7.Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна


Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв не було. Товариство не планує значних iнвестицiй.


Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби емiтента ПрАТ є засобами виробничого та невиробничого призначення. Ступiнь використання обладнання становить -90 %, будiвель та споруд - 80 %. Основнi засоби знаходяться в власностi товариства.Капiтальне будiвництво в Товариствi не проводиться.


Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства, непередбаченi дiї державних органiв, змiна кон'юнктури внутрiшнього ринку.


Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент-дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Товариство має доступ до фiнансування своєї дiяльностi у достатньому обсязi, але в цiлях запобiгання браку обiгових коштiв для поточних потреб, є необхiднiсть шукати новi джерела отримання доходiв, збiльшення прибутку i , вiдповiдно, покращення лiквiдностi.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених але не виконаних договорiв немає.


Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Товариство перебуває в стадiї лiквiдацiї.


Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

В зв'язку з вiдсутнiстю коштiв в звiтному роцi товариство не здiйснювало витрати на дослiдження та розробки


Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Аналiз господарської дiяльностi ПрАТ за останнi три роки не проводився, тому Iнформацiї про результати господарської дiяльностi ПрАТ за останнi три роки немаєIV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальнi збори

Загальнi збори є вищим органом Товариства.

Загальнi збори

Наглядова рада

Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, в кiлькостi трьох осiб строком на три роки, якщо iнше не визначено рiшенням Загальних зборiв Товариства. Склад Наглядової ради : -Голова Наглядової ради та Член Наглядової ради

Голова Наглядової ради Бойко Анатолiй Вiкторович, Член Наглядової ради - Лакомкiна Наталiя Ленiдiвна


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фiлiппов Степан Iванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1935

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

52

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Фiрма "Премона", виконавчий директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства правлiння. Затвердження головних планiв дiяльностi товариства та заходiв , необхiдних для вирiшення його завдань. Затвердження штатного розкладу щорiчного кошторису ; розпорядження: майном , в т.ч. коштами; укладання угод; органiзацiя матерiально-технiчного забеспечення дiяльностi товариства; затвердження внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди.

Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лакомкiна Наталiя Ленiдiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1954

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Фiрма "Премона", Бухгалтер ЗАТ "Фiрма "Премона"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

Приймає участь в засiдання Наглядової Ради. Пiдготовка питань про достовiрнiсть облiку, бухгалтерiї. Винагороди не отримувв , так як не затверджено решенням загальних зборiв акцiонерiв

Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.1) Посада

Голова наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бойко Анатолiй Вiкторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1936

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

42

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Фiрма "Премона", заступник директора ЗАТ

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

Загальне керiвництво наглядовою радою. Вiдповiдає за пiдготовку на засiданнях питань , про правову роботу, спрямовану на правельне застосування , неухильне дотримання та запобiгання невиконання вимог актiв законодавства. Винагороду не отримувала, так як положенням про Наглядову Раду не передбачено.

Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.1) Посада

Ревiзор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Богданкiна Валентина Iллiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1949

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

35

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Фiрма "Премона", головний бухгалтер ЗАТ "Фiрма "Премона"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

Контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Винагороди не отримувв , так як Положенням пр ревiзiйну комiсiю не встановлено.

Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейо-вані іменні

1

2

3

4

5

6

7

Директор

Фiлiппов Степан Iванович


100

1,3333

100

0

Член Наглядової ради

Лакомкiна Наталiя Ленiдiвна


236

3,1467

236

0

Голова наглядової ради

Бойко Анатолiй Вiкторович


270

3,6

270

0

Ревiзор

Богданкiна Валентина Iллiвна


0

0

0

0

Усього

606

8,08

606

0


VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi

21368158

18001, Черкаська обл., дв р-н, Черкаси, Шевченка 185

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)Усього

0


VII. Звіт керівництва (звіт про управління)


1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство в станi занепаду, перспективних планiв для подальшого розвитку емiтента немає
2. Інформація про розвиток емітента

Пiдприємство в стадiї лiквiдацiї


3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдань та полiтики Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками немає, товариство в стадiї лiквiдацiї


2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Виробнича дiяльнiсть Товарисва не має схильностi до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв, товариство в стадiї лiквiдацiї


4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управлiння на Товариствi вiдсутнiй.


кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати немає в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги немає.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством вимоги немає.


2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Емiтент не має кодексу корпоративного управлiння


3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)


Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X


Дата проведення

02.03.2018

Кворум зборів

100

Опис

Обрання членiв лiчильної комiсiї.

Обрання голови та секретаря зборiв.

Затвердження регламенту зборiв.

Рiшення зборiв: Затвердити наступний регламент зборiв:

- надати виступаючим по всiм питанням Порядку денного - до 10 хв.,

- вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.,

-на виступи, довiдки - до 3 хв.,

Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 р. та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк.

Рiшення зборiв: Звiт директора та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2018 рiк - затвердити.

Звiт Наглядової ради про роботу за 2017 р.

Рiшення зборiв: Звiт Наглядової ради про роботу за 2017 рiк - затвердити.

Звiт Ревiзора Товариства. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства на 31.12.2017 р.

Рiшення зборiв: Рiчний звiт та баланс Товариства станом на 31.12.2017 р. - затвердити.

Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2017 р.

Рiшення зборiв: Отриманий прибуток направити на розвиток виробництва.

Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв.

Рiшення зборiв: Питання зняти з обговорення.

За наслiдками розгляду звiти наглядової ради та виконавчого органу затвердженi. По всiх питаннях прийнято рiшення i голосували "за" - одноголосно.


Вид загальних зборів

чергові

позачергові


X

Дата проведення

23.10.2018

Кворум зборів

100

Опис

Обрання членiв лiчильної комiсiї.

Обрання голови та секретаря зборiв.

Затвердження регламенту зборiв.

Рiшення зборiв: Затвердити наступний регламент зборiв:

- надати виступаючим по всiм питанням Порядку денного - до 10 хв.,

- вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.,

- на виступи, довiдки - до 3 хв.

Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Рiшення зборiв: Кожний бюлетень для голосування засвiдчується пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї.

Прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства шляхом лiквiдацiї.

Рiшення зборiв: Припинити дiяльнiсть Приватного акцiонерного товариства "Фiрма "Премона" (Україна, мiсто Черкаси, вулиця Добровольського, 52, Код 04621166) шляхом його лiквiдацiї у добровiльному порядку вiдповiдно до законодавства України.

Про обрання лiквiдатора Товариства, визначення його повноважень i порядку ухвалення ним рiшень.

Рiшення зборiв:

Обрати Лiквiдатором Приватного акцiонерного товариства "Фiрма "Премона" Фiлiппова Степана Iвановича - паспорт НС № 030759, виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл., 13 лютого 1996 р., проживає: 18000, м. Черкаси, вул. Толстого, 25, кв. 52, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 1304801091.

Встановити, що з моменту обрання лiквiдатора до нього переходять повноваження наглядової ради, та директора Приватного акцiонерного товариства.

Визначити, що рiшення з усiх питань, пов'язаних iз лiквiдацiєю Товариства, лiквiдатор ухвалює одноосiбно.

Про встановлення порядку та строку проведення лiквiдацiї.

Рiшення зборiв: Затвердити порядок проведення лiквiдацiї, який включає виконання наступних заходiв:

- звернення протягом трьох робочих днiв iз часу ухвалення рiшень згiдно з цим протоколом до органу, який здiйснив державну реєстрацiю Товариства, з повiдомленням про його припинення через лiквiдацiю;

- звернення у триденний строк iз часу ухвалення рiшення про лiквiдацiю до органiв ДПС i ПФУ з вiдповiдним повiдомленням про лiквiдацiю Товариства та органiзацiю позапланових перевiрок;

- звернення протягом десяти робочих днiв iз часу ухвалення рiшення про лiквiдацiю до вiдповiдних органiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо зупинення обiгу акцiй Товариства у вiдповiдностi до ч.1 роздiлу II Порядку скасування реєстрацiї випускiв акцiй, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 23.04.2013р. № 737.;

- органiзацiю комплексу робiт щодо звiльнення працiвникiв Товариства у зв'язку з лiквiдацiєю;

- виявлення кредиторiв i направлення їм вiдповiдних листiв з пропозицiєю заявити свої вимоги до Товариства протягом двох мiсяцiв iз часу опублiкування державним реєстратором оголошення про припинення Товариства через лiквiдацiю у вiдповiдному друкованому виданнi;

- закриття в банкiвських установах поточних рахункiв, якi не використовуватимуться пiд час лiквiдацiї;

- проведення iнвентаризацiї й оцiнювання майна Товариства;

- стягнення дебiторської заборгованостi Товариства;

- складання й затвердження за результатами виявлення кредиторiв промiжного лiквiдацiйного балансу Товариства;

- провести розподiл майна згiдно вимог статтi 89 Закону України "Про акцiонернi товариства" наступним чином:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо вiдшкодування шкоди, заподiяної калiцтвом, iншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторiв, забезпеченi заставою;

- у другу чергу - вимоги працiвникiв, пов'язанi з трудовими вiдносинами, вимоги автора про плату за використання результату його iнтелектуальної, творчої дiяльностi;

- у третю чергу - вимоги щодо податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв);

- у четверту чергу - всi iншi вимоги кредиторiв;

- у п'яту чергу - розподiл майна мiж акцiонерами - власниками простих акцiй товариства пропорцiйно до кiлькостi належних їм акцiй;

- проведення розрахункiв iз кредиторами Товариства в порядку черговостi, встановленої у статтi 112 ЦКУ;

- продаж майна Товариства у разi нестачi грошових коштiв для проведення розрахункiв iз кредиторами;

- складення й затвердження лiквiдацiйного балансу Товариства;

- закриття поточного банкiвського рахунка;

- зняття Товариства з облiку в органах ДФС, ПФУ та фондах загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

- повернення торговельних патентiв, лiцензiй тощо;

- анулювання свiдоцтва платника ПДВ;

- проведення розрахункiв з учасниками Товариства (майно, що залишилося пiсля задоволення вимог кредиторiв, передається учасникам);

- передання документiв, що пiдлягають довгостроковому зберiганню, до вiдповiдної архiвної установи;

- внесення до ЄДР запису про припинення Товариства у зв'язку з лiквiдацiєю;

- звернення протягом десяти робочих днiв з дати затвердження лiквiдацiйного балансу до вiдповiдних органiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку пакет документiв для скасування реєстрацiї випуску акцiй Товариства.

- вчинення iнших заходiв, спрямованих на лiквiдацiю Товариства як юридичної особи.

Установити тримiсячний строк для проведення лiквiдацiї, який може бути збiльшено за вiдповiдним рiшенням загальних зборiв учасникiв Товариства у разi виникнення певних непередбачуваних обставин.

Встановити, що майно яке залишиться пiсля задоволення вимог кредиторiв (у тому числi за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та iншими коштами, що належить сплатити до державного або мiсцевого бюджету), передається власникам простих iменних акцiй Товариства пропорцiйно до кiлькостi належних їм акцiй. Пропорцiйнiсть визначити наступним чином:

- вартiсть майна Товариства, що залишиться пiсля задоволення вимог кредиторiв, дiлиться на загальну кiлькiсть акцiй, розмiщених Товариством та визначається безпосередня вартiсть майна, що пiдлягає до розподiлу мiж акцiонерами iз розрахунку на одну акцiю Товариства. Вартiсть майна, що пiдлягає за наслiдками розподiлу безпосередньо кожному власнику акцiй визначається шляхом помноження визначеної вартостi майна, що пiдлягає до розподiлу мiж акцiонерами iз розрахунку на одну акцiю Товариства на кiлькiсть акцiй Товариства , власником яких є акцiонер.

- у разi, якщо визначена вартiсть майна Товариства, яка за наслiдками розподiлу мiж акцiонерами пiдлягає до видiлення акцiонеру, не дає можливостi видiлити певне майно в натурi (у випадках невiдповiдностi розрахункової вартостi майна, що пiдлягає видiленню акцiонеру фактичнiй вартостi майна, яке не може бути в силу фiзичних властивостей роздiлене), акцiонери вiдповiдно до цивiльно-правових угод згiдно чинного законодавства здiйснюють мiж собою вiдчуження чи придбання за балансовою вартiстю на платнiй основi (чи у iнший спосiб, що не протирiчить чинному законодавству) часток, що пiдлягають їм за наслiдками пропорцiйного розподiлу.

- у разi, коли в силу фiзичних властивостей майно, яке пiдлягає до розподiлу серед акцiонерiв Товариства не вбачається можливим роздiлити, таке майно за актом передачi майна передається акцiонеру, що володiє найбiльшою частиною акцiй. В такому випадку такий акцiонер вiдшкодовує рiзницю з фактичної вартостi такого майна та розрахунковою вартiстю майна, що пiдлягає йому до видiлення шляхом внесення грошових коштiв Товариству для подальшої їх виплати iншим акцiонерам в межах обрахованих пропорцiйно до кiлькостi належним їм акцiй до виплати сум.

Про порядок i строк заявлення кредиторами вимог до Товариства.

Рiшення зборiв: Встановити, що кредитори, якi мають будь-якi претензiї до Товариства, мають заявити свої вимоги до Товариства протягом двох мiсяцiв iз моменту опублiкування державним реєстратором оголошення про припинення Товариства через лiквiдацiю у вiдповiдному друкованому виданнi. Заявлення кредиторами вимог приймаються у письмовому виглядi за адресою: : 18030, м. Черкаси, вул. Добровольського, 52.

По всiх питаннях прийнято рiшення i голосували "за" - одноголосно.Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?


Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X


Акціонери


X

Депозитарна установа


X

Інше (зазначити)Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?


Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку


X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій


X


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


Так

Ні

Підняттям карток


X

Бюлетенями (таємне голосування)

X


Підняттям рук


X

Інше (зазначити)Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?


Так

Ні

Реорганізація


X

Додатковий випуск акцій


X

Унесення змін до статуту


X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства


X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства


X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради


X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу


X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)


X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді


X

Інше (зазначити)Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні


У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:


Так

Ні

Наглядова рада


X

Виконавчий орган


X

Ревізійна комісія (ревізор)


X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства


Інше (зазначити)У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:


У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:


4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента


Склад наглядової ради (за наявності)?


Кількість осіб

членів наглядової ради - акціонерів

2

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0


Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?


Так

Ні

З питань аудиту


X

З питань призначень


X

З винагород


X

Інше (зазначити)Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:


Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:


Персональний склад наглядової ради


Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член

Так

Ні

Бойко Анатолiй Вiкторович

Голова наглядової ради


X

Опис:


Лакомкiна Наталiя Ленiдiвна

Член Наглядової ради


X

Опис:Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?


Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі


X

Знання у сфері фінансів і менеджменту


X

Особисті якості (чесність, відповідальність)


X

Відсутність конфлікту інтересів


X

Граничний вік


X

Відсутні будь-які вимоги

X


Інше (зазначити)X


Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?


Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства


X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками


X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)


X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X


Інше (зазначити)Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Наглядовою радою Товариства у звiтному перiодi було проведено 3 засiдання, на яких приймались рiшення:

- про пiдготовку та проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства 2018 р. (затвердження дати, часу та мiсця їх проведення, часу та мiсця проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв; затвердження дати складання перелiку акцiонерiв для здiйснення розсилки повiдомлень; затвердження дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства; затвердження порядку ознайомлення акцiонерiв з матерiалами щодо порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства та вiдповiдальної особи; затвердження проекту порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв ; затвердження тексту повiдомлення акцiонерiв про проведення загальних зборiв);

- про обрання (голови, особи, що вiдкриває рiчнi загальнi збори акцiонерiв), секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства;обрання членiв реєстрацiйної комiсiї; формування тимчасової лiчильної комiсiї,

- про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевiрки та затверджувала умови договору з ним; затвердження фiнансових показникiв рiчного звiту Товариства, а також, порядок денний загальних зборiв, та форма i текст бюлетенiв)

- про скликання позачергових загальних зборiв


Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою


X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій


X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства


X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X


Інше (запишіть)Інформація про виконавчий орган


Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Директор обирається наглядовою радою Товариства.

без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом;

розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та Наглядової Ради;

вiдкривати рахунки в банкiвських установах;

пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладання яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;

наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;

видавати накази та давати вказiвки працiвникам;

здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.


Опис

Директор дiє вiд iменi Товариства в межах встановлених Статутом Товариства та законодавства. До компетенцiї Директора належать вирiшення усiх питань, повязаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.


Примітки


5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?


Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

ні

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

ні


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?


Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X


Положення про наглядову раду

X


Положення про виконавчий орган

X


Положення про посадових осіб акціонерного товариства


X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X


Положення про акції акціонерного товариства


X

Положення про порядок розподілу прибутку


X

Інше (запишіть)Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу

так

так

так

так

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

так

ні

ні


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?


Так

Ні

Не проводились взагалі


X

Менше ніж раз на рік


X

Раз на рік

X


Частіше ніж раз на рік


X


Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?


Так

Ні

Загальні збори акціонерів


X

Наглядова рада

X


Виконавчий орган


X

Інше (зазначити)З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?


Так

Ні

З власної ініціативи

X


За дорученням загальних зборів


X

За дорученням наглядової ради


X

За зверненням виконавчого органу


X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів


X

Інше (зазначити)6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента


з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)


7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента


Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

7 500

170

Власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає."

11.10.2014


8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Посадовi особи органiв акцiонерного товариства - фiзичнi особи - голова та члени наглядової ради, директор.

Посадовими особами органiв акцiонерного товариства не можуть бути народнi депутати України, члени Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвники центральних дiяльнiсть товариства.

Посадовим особам органiв акцiонерного товариства виплачується винагорода тiльки на умовах, якi встановлюються цивiльно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним iз ними.9) повноваження посадових осіб емітента

Посадовi особи органiв акцiонерного товариства не мають права розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, крiм випадкiв, передбачених законом.

Посадовi особи органiв товариства на вимогу ревiзiйної комiсiї (ревiзора) або аудитора зобов'язанi надати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства.

Посадовим особам органiв акцiонерного товариства виплачується винагорода тiльки на умовах, якi встановлюються цивiльно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним iз ними.

Посадовi особи органiв акцiонерного товариства повиннi дiяти в iнтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та iнших документiв товариства.

Посадовi особи органiв акцiонерного товариства несуть вiдповiдальнiсть перед товариством за збитки, завданi товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом.

У разi якщо вiдповiдальнiсть несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед товариством є солiдарною.

Посадовi особи органiв Товариства повиннi розкривати iнформацiю про наявнiсть у них особистої заiнтересованостi в укладеннi будь-якого правочину стосовно товариства (конфлiкту iнтересiв).10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Виконана нами робота включає оцiнку прийнятностi застосовних критерiїв, виконання процедур для отримання доказiв щодо вiдсутностi у звiтi з корпоративного управлiння суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Вибiр процедур залежить вiд професiйного судження аудитора з урахуванням його розумiння характеру компанiї, подiї або операцiї, стосовно якої готувався звiт з корпоративного управлiння, та iнших доречних обставин завдання. Завдання також включає оцiнку загального подання звiту з корпоративного управлiння. Ми перевiрили iнформацiю, викладену у звiтi з корпоративного управлiння вiдповiдно до п.1-4 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а саме: - Кодекс з корпоративного управлiння та iнформацiю про практику корпоративного управлiння; - Опис причин незастосування Кодексу з корпоративного управлiння, якщо такi мали мiсце; - Iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень; - Персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень. Ми перевiрили та висловили свою думку стосовно iнформацiї, викладеної у звiтi з корпоративного управлiння вiдповiдно до п.5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а саме: - опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; - перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; - iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; - порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; - повноваження посадових осiб емiтента. Завдання з надання впевненостi щодо фiнансової звiтностi ПрАТ за 2018 рiк аудитором не виконувалось, тому думка з цього питання нами не висловлювалась. Висновок аудитора Iнформацiя, вiдображена у Звiтi про корпоративне управлiння розкрита достовiрно та в повному обсязi вiдповiдно до пунктiв 5-9, частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". На нашу думку Приватне акцiонерне товариство "Фiрма "Премона" дотрималось у всiх суттєвих аспектах вимог Закону "Про цiннi папери та фондовий ринок".


Основнi вiдомостi про Аудитора


Прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи ФОП Бортник Андрiй Юрiйович


Iдентифiкацiйний номер суб'єкта пiдприємницької дiяльностi 2819306017


Мiсцезнаходження м. Черкаси, вул. Грузиненка, 5/1


Данi про сертифiкат аудитора Сертифiкат Аудитора України, серiя А,


004449


Данi про внесення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi Свiдоцтво про внесення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4707, видане Аудиторською палатою України, рiшення № 348/2/3 вiд 27 липня 2017 р.


Мiсце проведення аудиту м. Черкаси, вул.. Смiлянська, 145


Аудиторський висновок видано 26 квiтня 2019 року
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Приватне акцiонерне товариство "Фiрма "Премона"

04621166

18030, Черкаська обл., дв р-н, Черкаси, Благовiсна, 436

7 292

97,2

7 292

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні


Усього

7 292

97,2

7 292

0

X. Структура капіталу


Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Акцiя проста бездокументарна iменна

7 500

0,10

Права Акцiонерiв. - участь в управлiннi Товариством; - отримання дивiдендiв; - отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi; - отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства. Акцiонери зобов'язанi: - дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; - виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; - оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi статутом Товариства; - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Акцiонери можуть мати iншi обов'язки, встановленi чинним законодавством України.

Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається. Фактiв лiстингу/делiстингу на бiржових ринках немає.

Примітки:XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12.05.2011

42/23/1/2011

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

UA4000122733

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,1

7 500

750

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилися. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не проводився.Додаткової емiсiї не було.

28.03.2007

3/23/1/07

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

UA 2302861008

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0,1

7 500

750

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилися. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не проводився

19.12.2000

69/23/1/00

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

UA 2302861008

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0,1

16 000

1 600

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилися. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не проводився

10.10.1997

120/23/1/97

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

дв

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0,1

16 000

1 600

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилися. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не проводився


6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

з/п

Дата зарахування / списання акцій на рахунок / з рахунку емітента

Вид дії

викуп/ набуття іншим чином/ продаж/ анулювання

Кількість акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано

Частка від статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

06.09.2018

набуття іншим чином

570

0,1

12.05.2011

42/23/1/2011

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

7,6

Опис

дв


9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів


Дата випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Вид цінних паперів

Міжнародний ідентифікаційний номер

Найменування органу, що наклав обмеження

Характеристика обмеження

Строк обмеження

1

2

3

4

5

6

7

12.05.2011

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

Акція проста бездокументарна іменна

UA4000122733

НКЦПФР

Розпорядженням НКЦПФР № 326-ДР-З вiд 23 листопада 2018 р. зупинено обiг акцiй в звязку з лiквiдацiєю Емiтента

дв


10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі


Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

12.05.2011

42/23/1/2011

UA4000122733

7 500

750

38

0

0

Опис:

7292 шт. акцiй викупленi Емiтентом. Iншi власники 170 акцiй не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає.XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

246,1

0

0

0

246,1

0

будівлі та споруди

246,1

0

0

0

246,1

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

246,1

0

0

0

246,1

0

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв - 0,0 тис. грн.

Сума нарахованого зносу 0,0 тис. грн.

Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного року - 246,1ис. грн., а на кiнець звiтного року - 0,0 тис. грн. Ступень зносу основних засобiв станом на 31.12.2018 року становить 100 % вiд первiсної вартостi. Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик.

Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб.

Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не має;

Обмежень на використання майна емiтента - не має.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

49,7

0,8

Статутний капітал (тис.грн)

0,8

0,8

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

0,8

0,8

Опис

Вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року, пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина ,яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв прийнятих до розрахунку ,суми його зобов'язань ,прийнятих до розрахунку. Данi Методичнi рекомендацiї розробленi з метою впровадження єдиного пiдходу до розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерного товариства.

Висновок

На пiдставi аналiзу даних, зафiксованих на бухгалтерських рахунках, документiв, звiтiв та iнших аудиторських дослiджень можна зробити висновок, що розрахункова вартiсть чистих активiв 49,7 тис. грн. є бiльшою вiд статутного та скоригованого капiталу товариства, який складає 0,8 тис. грн., що вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.


3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:


Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:


за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

0

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

0

X

X

Опис

Зобов'язання Товариства облiковуються вiдносно заборгованостi, яка виникла в наслiдок минулих подiй i погашення якої приведе до зменшення ресурсiв Товариства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди.

Облiк зобов'язань вiдповiдає вимогам П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Загальна сума поточних зобов'язань складає 0,0 тис. грн. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Зобов'язань, за якими минув термiн позовної давностi на звiтну дату, товариство не має. У звiтному перiодi пiдприємство позиковими коштами не користувалось.6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ТОВ "Алан-Реєстр"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

25582859

Місцезнаходження

18036, Україна, Черкаська обл., дв р-н, Черкаси, Смiлянська, 145

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 286574

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

0472651382

Факс

0472651382

Вид діяльності

Юридична, особа яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Юридична, особа яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

01001, Україна, дв р-н, Київ, Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Рiшення № 2092

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.01.2013

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

Факс

(044) 279-65-40

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю

Опис

З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. ПАТ "НДУ" надає наступнi послуги: депозитарний облiк цiнних паперiв - облiк цiнних паперiв та обмежень прав на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; обслуговування корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; зберiгання цiнних паперiв, вiднесених до компетенцiї Центрального депозитарiю вiдповiдно до законодавства, на рахунках у цiнних паперах його клiєнтiв та облiк прав за цими цiнними паперами; здiйснення нумерацiї (кодифiкацiї) цiнних паперiв вiдповiдно до мiжнародних норм; ведення реєстру кодiв цiнних паперiв.ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва


КОДИ


Дата (рік, місяць, число)

2019.01.01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство <Фiрма <Премона>

за ЄДРПОУ

04621166

Територія

Черкаська область, Приднiпровський р-н

за КОАТУУ

7110136400

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

111

Вид економічної діяльності

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників, осіб: 1

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 18030, Черкаська обл., дв р-н, Черкаси, Добровольського, 52, 0472734988


1. Баланс

на p.

Форма №1-м


Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

246,1

0

первісна вартість

1011

598,7

0

знос

1012

(352,6)

(0)

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

33

Усього за розділом I

1095

246,1

33

II. Оборотні активи
Запаси:

1100

0

0

у тому числі готова продукція

1103

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

15,5

15,5

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

1,1

0,5

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

15

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

357,8

0,7

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

389,4

16,7

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

635,5

49,7


Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

0,8

0,8

Додатковий капітал

1410

302,4

33,1

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

332,3

15,8

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

635,5

49,7

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

товари, роботи, послуги

1615

0

0

розрахунками з бюджетом

1620

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

розрахунками зі страхування

1625

0

0

розрахунками з оплати праці

1630

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

0

0

Усього за розділом III

1695

0

0

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

635,5

49,7

Примітки: дв


2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.

Форма №2-м


Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

0

597,1

Інші операційні доходи

2120

255,1

46,5

Інші доходи

2240

269,3

667,3

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

524,4

1310,9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(0)

(763,6)

Інші операційні витрати

2180

(840,9)

(297,5)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(840,9)

(1061,1)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

-316,5

249,8

Податок на прибуток

2300

(0)

(0)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

-316,5

249,8

Примітки: дв


Керівник Фiлiппов Степан Iванович


Головний бухгалтер Клинова Тамара Вiталiївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керiвництво Емiтента, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва - Фiлiппов Степан Iванович


XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Вид інформації

1

2

3

02.03.2018

03.03.2018

Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій

23.10.2018

24.10.2018

Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

23.10.2018

24.10.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


Приватне акціонерне товариство «Фірма «Премона» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2019 року за місцезнаходженням Товариства: м. Черкаси, вул. Добровольського, 52, актова зала.

Реєстрація акціонерів: 25 квітня 2019 р. з 14-30 год. до 14-50 год.

Початок зборів: 25 квітня 2019 р. о 15-00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 19.04.2019 р.

На момент складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість іменних акцій – 7 500 шт., кількість голосуючих акцій –38 шт. Привілейовані акції не випускались. Процентні та безпроцентні облігації не випускались. Кількість акцій, що знаходяться на балансі ПрАТ - немає.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання членів лічильної комісії.

 2. Обрання голови та секретаря зборів.

 3. Затвердження регламенту зборів.

Проект рішення зборів: Затвердити наступний регламент зборів:

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.,

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,

-на виступи, довідки – до 3 хв.

 1. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення зборів: Кожний бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії.

 1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік та їх затвердження.

Проект рішення зборів: Звіт директора та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік – затвердити.

 1. Звіт Наглядової ради про роботу за 2018 р. та його затвердження.

Проект рішення зборів: Звіт Наглядової ради про роботу за 2018 рік – затвердити.

 1. Звіт Ревізора Товариства.

Проект рішення зборів: Звіт Ревізора - затвердити

 1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства на 31.12.2018 р.

Проект рішення зборів: Річний звіт та баланс Товариства станом на 31.12.2018 р. – затвердити.

 1. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 р.

Проект рішення зборів: Отриманий прибуток направити на розвиток виробництва.


Найменування показника (тис. грн.)

Періодзвітний

попередній

Усього активів

49,7

635,5

Основні засоби (за залишковою вартістю)

0

246,1

Запаси

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

49,0

31,6

Гроші та їх еквіваленти

0,7

357,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

15,8

332,3

Власний капітал

49,7

635,5

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

0,8

0,8

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

0

0

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-316,5

249,8

Середньорічна кількість акцій (шт.)

7500

7500

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн. )

-42,2

33,3

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в загальних зборах та на голосування, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного – em04621166.ab.ck.ua.


Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Добро вольського, 52, приймальна, в робочі дні з 9-00 до 12-00. Відповідальна особа за ознайомлення за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Філіппов С.І. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів.

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.


Лiквiдатор

 

 

 

Фiлiппов Степан Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)М.П.


24.10.2018

(дата)


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «Фiрма «Премона»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

18030, Черкаси, Добровольського, 52

4. Код за ЄДРПОУ

04621166

5. Міжміський код та телефон, факс

0472734988 0472734988

6. Електронна поштова адреса

em04621166 @ab.ck.uaII. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.10.2018


(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Вiдомостi НКЦПФР(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

em04621166.ab.ck.ua

в мережі Інтернет

24.10.2018


(адреса сторінки)


(дата)

Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

з/п

Дата прийняття рішення

Назва органу, який прийняв рішення про припинення емітента шляхом ліквідації

Наявність у емітента кредиторів (так/ні)

1

2

3

4

1

23.10.2018

Загальнi збори акцiонерiв

Ні

Зміст інформації:

23.10.2018 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ( Протокол № 1023/18 вiд 23.10.2018 р.) прийнято рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства «Фiрма «Премона» шляхом лiквiдацiї у зв'язку iз вiдсутнiстю перспективи подальшої дiяльностi. Результати голосування:
«за» - 38 голосiв, що складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонеiрiв , «проти» - 0 голосiв. Кредитори наявнi. За даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, вартiсть чистих активiв становить 635,5 тис. грн, сума зобов'язань становить 0,0 тис. грн, чистий прибуток становить 249,8 тис. грн. , розмiр власного капiталу становить 635,5 тис. грн.
Достатнiсть активiв емiтента для розрахунку за його зобов’язаннями, сума, яка може залишитися пiсля задоволення вимог кредиторiв i розподiлятиметься мiж акцiонерами буде встановлена лiквiдатором в процесi проведення процедури лiквiдацiї вiдповiдно до чинного законодавства України. Сума, яка може бути розподiлена мiж акцiонерами буде встановлена лiквiдатором пiсля задоволення можливих вимог кредиторiв.


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.


Лiквiдатор

 

 

 

Фiлiппов Степан Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)М.П.


24.10.2018

(дата)


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «Фiрма «Премона»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

18030, Черкаси, Добровольського, 52

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

04621166

5. Міжміський код та телефон, факс

0472734988 0472734988

6. Електронна поштова адреса

em04621166 @ab.ck.uaII. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.10.2018


(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Вiдомостi НКЦПФР(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

em04621166.ab.ck.ua

в мережі Інтернет

24.10.2018


(адреса сторінки)


(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

23.10.2018

припинено повноваження

Голова наглядової ради

Бойко Анатолiй Вiкторович

дв

0.2

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 23.10.2018 р. припинено повноваження голови наглядової ради товариства Бойка Анатолiя Вiкторовича в звязку з прийнятим рiшенням про припинення товариства шляхом лiквiдацiї у добровiльному порядку та обранням Лiквiдатора. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,2 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi десять рокiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

23.10.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Лакомкiна Наталiя Леонiдiвна

дв

0.2

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 23.10.2018 р. припинено повноваження члена наглядової ради товариства Лакомкiної Наталiї Леонiдiвни в звязку з прийнятим рiшенням про припинення товариства шляхом лiквiдацiї у добровiльному порядку та обранням Лiквiдатора. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,2 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi десять рокiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

23.10.2018

припинено повноваження

Ревiзор

Богданкiна Валентина Iллiвна

дв

0

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 23.10.2018 р. припинено повноваження ревiзора товариства Богданкiної Валентини Iллiвни в звязку з прийнятим рiшенням про припинення товариства шляхом лiквiдацiї у добровiльному порядку та обранням Лiквiдатора. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi три роки. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних

23.10.2018

припинено повноваження

Директор

Фiлiппов Степан Iванович

дв

0.1

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 23.10.2018 р. припинено повноваження директора товариства Фiлiппова Степана Iвановича в звязку з прийнятим рiшенням про припинення товариства шляхом лiквiдацiї у добровiльному порядку та обранням Лiквiдатора. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,1 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi десять рокiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних

23.10.2018

обрано

Лiквiдатор

Фiлiппов Степан Iванович

дв

0.1

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 23.10.2018 р. обрано Лiквiдатором товариства Фiлiппова Степана Iвановича в звязку з прийнятим рiшенням про припинення товариства шляхом лiквiдацiї у добровiльному порядку. Посадова особа обрана на невизначений термiн - до моменту припинення повноважень лiквiдатора ПрАТ "Фiрма "Премона". Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,1 %. Протягом останнiх пяти рокiв обiймав посаду - директор ПрАТ "Фiрма "Премона". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних


П р и в а т н е а к ц і о н е р н е т о в а р и с т в о

«Фірма «Премона»

18000, м. Черкаси, вул. Добровольського, 52, Код 04621166

Тел/факс 0472734988

Вих. № 0920/18

від 20.09.2018 р.

Шановний (а) акціонер

ПрАТ «Фірма «Премона»


Приватне акціонерне товариство «Фірма «Премона» повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 23 жовтня 2018 року за місцезнаходженням Товариства: м. Черкаси, вул. Добровольського, 52, актова зала.

Реєстрація акціонерів: 23 жовтня 2018 р. з 14-30 год. до 14-50 год.

Початок зборів: 23 жовтня 2018 р. о 15-00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –17.10.2018 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання членів лічильної комісії.

 2. Обрання голови та секретаря зборів.

 3. Затвердження регламенту зборів.

Проект рішення зборів: Затвердити наступний регламент зборів:

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.,

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,

- на виступи, довідки – до 3 хв.

 1. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення зборів: Кожний бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії.

 1. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства шляхом ліквідації.

Проект рішення зборів: Припинити діяльність Приватного акціонерного товариства «Фірма «Премона» (Україна, місто Черкаси, вулиця Добровольського, 52, Код 04621166) шляхом його ліквідації у добровільному порядку відповідно до законодавства України.

 1. Про обрання ліквідатора Товариства, визначення його повноважень і порядку ухвалення ним рішень.

Проект рішення зборів:

Обрати Ліквідатором Приватного акціонерного товариства «Фірма «Премона» Філіппова Степана Івановича - паспорт НС № 030759, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл., 13 лютого 1996 р., проживає: 18000, м. Черкаси, вул. Толстого, 25, кв. 52, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1304801091.

Встановити, що з моменту обрання ліквідатора до нього переходять повноваження наглядової ради, та директора Приватного акціонерного товариства.

Визначити, що рішення з усіх питань, пов'язаних із ліквідацією Товариства, ліквідатор ухвалює одноосібно.

 1. Про встановлення порядку та строку проведення ліквідації.

Проект рішення зборів: Затвердити порядок проведення ліквідації, який включає виконання наступних заходів:

звернення протягом трьох робочих днів із часу ухвалення рішень згідно з цим протоколом до органу, який здійснив державну реєстрацію Товариства, з повідомленням про його припинення через ліквідацію;

звернення у триденний строк із часу ухвалення рішення про ліквідацію до органів ДПС і ПФУ з відповідним повідомленням про ліквідацію Товариства та організацію позапланових перевірок;

- звернення протягом десяти робочих днів із часу ухвалення рішення про ліквідацію до відповідних органів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо зупинення обігу акцій Товариства у відповідності до ч.1 розділу ІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013р. № 737.;

організацію комплексу робіт щодо звільнення працівників Товариства у зв'язку з ліквідацією;

виявлення кредиторів і направлення їм відповідних листів з пропозицією заявити свої вимоги до Товариства протягом двох місяців із часу опублікування державним реєстратором оголошення про припинення Товариства через ліквідацію у відповідному друкованому виданні;

закриття в банківських установах поточних рахунків, які не використовуватимуться під час ліквідації;

проведення інвентаризації й оцінювання майна Товариства;

стягнення дебіторської заборгованості Товариства;

складання й затвердження за результатами виявлення кредиторів проміжного ліквідаційного балансу Товариства;

провести розподіл майна згідно вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства» наступним чином:

у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

у п'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

проведення розрахунків із кредиторами Товариства в порядку черговості, встановленої у статті 112 ЦКУ;

продаж майна Товариства у разі нестачі грошових коштів для проведення розрахунків із кредиторами;

складення й затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

закриття поточного банківського рахунка;

зняття Товариства з обліку в органах ДФС, ПФУ та фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування;

повернення торговельних патентів, ліцензій тощо;

анулювання свідоцтва платника ПДВ;

проведення розрахунків з учасниками Товариства (майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається учасникам);

передання документів, що підлягають довгостроковому зберіганню, до відповідної архівної установи;

внесення до ЄДР запису про припинення Товариства у зв'язку з ліквідацією;

- звернення протягом десяти робочих днів з дати затвердження ліквідаційного балансу до відповідних органів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку пакет документів для скасування реєстрації випуску акцій Товариства.

вчинення інших заходів, спрямованих на ліквідацію Товариства як юридичної особи.

Установити тримісячний строк для проведення ліквідації, який може бути збільшено за відповідним рішенням загальних зборів учасників Товариства у разі виникнення певних непередбачуваних обставин.

Встановити, що майно яке залишиться після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету), передається власникам простих іменних акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій. Пропорційність визначити наступним чином:

- вартість майна Товариства, що залишиться після задоволення вимог кредиторів, ділиться на загальну кількість акцій, розміщених Товариством та визначається безпосередня вартість майна, що підлягає до розподілу між акціонерами із розрахунку на одну акцію Товариства. Вартість майна, що підлягає за наслідками розподілу безпосередньо кожному власнику акцій визначається шляхом помноження визначеної вартості майна, що підлягає до розподілу між акціонерами із розрахунку на одну акцію Товариства на кількість акцій Товариства , власником яких є акціонер.

- у разі, якщо визначена вартість майна Товариства, яка за наслідками розподілу між акціонерами підлягає до виділення акціонеру, не дає можливості виділити певне майно в натурі (у випадках невідповідності розрахункової вартості майна, що підлягає виділенню акціонеру фактичній вартості майна, яке не може бути в силу фізичних властивостей розділене), акціонери відповідно до цивільно-правових угод згідно чинного законодавства здійснюють між собою відчуження чи придбання за балансовою вартістю на платній основі (чи у інший спосіб, що не протирічить чинному законодавству) часток, що підлягають їм за наслідками пропорційного розподілу.

- у разі, коли в силу фізичних властивостей майно, яке підлягає до розподілу серед акціонерів Товариства не вбачається можливим розділити, таке майно за актом передачі майна передається акціонеру, що володіє найбільшою частиною акцій. В такому випадку такий акціонер відшкодовує різницю з фактичної вартості такого майна та розрахунковою вартістю майна, що підлягає йому до виділення шляхом внесення грошових коштів Товариству для подальшої їх виплати іншим акціонерам в межах обрахованих пропорційно до кількості належним їм акцій до виплати сум.

8. Про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до Товариства.

Проект рішення зборів: Встановити, що кредитори, які мають будь-які претензії до Товариства, мають заявити свої вимоги до Товариства протягом двох місяців із моменту опублікування державним реєстратором оголошення про припинення Товариства через ліквідацію у відповідному друкованому виданні. Заявлення кредиторами вимог приймаються у письмовому вигляді за адресою: : 18030, м. Черкаси, вул. Добровольського, 52.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в загальних зборах та на голосування, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного – em04621166.ab.ck.ua.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Добро вольського, 52, приймальна, в робочі дні з 9-00 до 12-00. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Філіппов С.І. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів.
З повагою,

Директор С.І. Філіппов

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.


Директор
Фiлiппов Степан Iванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)23.04.2018


(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2017 рік


I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство <Фiрма <Премона>

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

04621166

4. Місцезнаходження

18030, Україна, Черкаська обл., дв р-н, Черкаси, Добровольського, 52

5. Міжміський код, телефон та факс

0472734988, 0472734988

6. Електронна поштова адреса

em04621166 @ab.ck.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2018


(дата)

2. Річна інформація опублікована у

79 Вiдомостi НКЦПФР


25.04.2018


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

em04621166.ab.ck.ua

в мережі Інтернет

25.04.2018


(адреса сторінки)


(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності


3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб


4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря


5. Інформація про рейтингове агентство


6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


7. Інформація про посадових осіб емітента:


1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди


11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент


12. Відомості про цінні папери емітента:


1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента


3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом


4) інформація про похідні цінні папери


5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду


13. Опис бізнесу


14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:


1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції


5) інформація про собівартість реалізованої продукції


6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів


7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів


8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість


15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів


16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду


17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій


19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:


1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям


2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду


3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття


4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду


5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року


20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття


21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів


22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів


23. Основні відомості про ФОН


24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН


25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН


26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН


27. Правила ФОН


28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)


30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)


32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)


33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)


34. Примітки:

Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань не заповнюються -ПрАТ не належать до будь-яких об'єднань.


Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється -ПрАТ не проводив рейтингової оцiнки.


Iнформацiю про органи управлiння не заповнюють вiдкритi акцiонернi товариства.


Iнформацiя про дивiденди не заповнюється, тому що дивiденди не нараховувались.


Iнформацiя про облiгацiї не заповнюється , тому що ПрАТ не випускав облiгацiї.


Iнформацiя про iншi цiннi папери не заповнюється, тому що ПрАТ їх не випускав.


В iнформацiї про виданi сертифiкати цiнних паперiв не заповнена кiлькiсть замовлених бланкiв сертифiкатiв облiгацiй, тому що облiгацiї не придбались.


В iнформацiї про виданi сертифiкати цiнних паперiв не заповнена кiлькiсть виданих власникам сертифiкатiв облiгацiй та сертифiкатiв iнших цiнних паперiв, тому що не видавались сертифiкати облiгацiй та iнших цiнних паперiв.


Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не заповнюється, тому що борговi цiннi папери не випускались.


Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюються, тому що iпотечнi облiгацiї не випускались.


Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття не розкривається.


Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром зобов'язань не розкривається.


Iнформацiя про змiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття не розкривається.


Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй не розкривається.


Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй не розкривається.


Iнформацiя про наявнiсть прострочених строкiв оплати за кредитними договорами не заповнюється.


Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється, тому що сертифiкати не випускались.


Iнформацiя про реєстр iпотечних активiв не заповнюється.


Iнформацiя про ФОН не заповнюється.


Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не заповнюється, тому що не випускались.


Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не заповнюється.


Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не заповнюється.


Правила ФОН не заповнюється.


Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв - не надається.


Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) не надається.


Дiй, протягом звiтного року, що могли б вплинути на фiнансово-господарський стан, а також привести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв у Товариства не вiдбулося. Тому розкриття на фондовому ринку iнформацiї про iншi дiї, вiдповiдно ст..41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" не було.


Iнформацiя про похiднi цiннi папери, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що, Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.


У складi засновникiв товариства фiзичних осiб не було.


У товариства вiдсутнi зобов"язання: за кредитом, за випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.


Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.


Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi


Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.


Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не розкривається. Рiшення не приймались.


Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не розкривається. Рiшення не приймались.


Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не розкривається. Рiшення не приймались.ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство <Фiрма <Премона>

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АВ № 483128

3. Дата проведення державної реєстрації

25.04.1994

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

750

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

68.10 - Купiвля та продаж власного нерухомого майна

дв - дв

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя "Полтавське РУ "АТ "Банк "Фiнанси та кредит"

2) МФО банку

331862

3) Поточний рахунок

260075001601

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/в

5) МФО банку

д/в

6) Поточний рахунок

д/в


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фiлiппов Степан Iванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1935

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

52

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

виконавчий директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства правлiння. Затвердження головних планiв дiяльностi товариства та заходiв , необхiдних для вирiшення його завдань. Затвердження штатного розкладу щорiчного кошторису ; розпорядження: майном , в т.ч. коштами; укладання угод; органiзацiя матерiально-технiчного забеспечення дiяльностi товариства; затвердження внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди.

Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лакомкiна Наталiя Ленiдiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1954

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Бухгалтер ЗАТ "Фiрма "Премона"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

Приймає участь в засiдання Наглядової Ради. Пiдготовка питань про достовiрнiсть облiку, бухгалтерiї. Винагороди не отримувв , так як не затверджено решенням загальних зборiв акцiонерiв

Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.1) Посада

Голова наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бойко Анатолiй Вiкторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1936

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

42

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

заступник директора ЗАТ

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

Загальне керiвництво наглядовою радою. Вiдповiдає за пiдготовку на засiданнях питань , про правову роботу, спрямовану на правельне застосування , неухильне дотримання та запобiгання невиконання вимог актiв законодавства. Винагороду не отримувала, так як положенням про Наглядову Раду не передбачено.

Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.1) Посада

Ревiзор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Богданкiна Валентина Iллiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1949

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

35

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

головний бухгалтер ЗАТ "Фiрма "Премона"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

Контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Винагороди не отримувв , так як Положенням пр ревiзiйну комiсiю не встановлено.

Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Фiлiппов Степан Iванович


100

1,3333

100

0

0

0

Член Наглядової ради

Лакомкiна Наталiя Ленiдiвна


236

3,1467

236

0

0

0

Голова наглядової ради

Бойко Анатолiй Вiкторович


270

3,6

270

0

0

0

Ревiзор

Богданкiна Валентина Iллiвна


0

0

0

0

0

0

Усього

606

8,08

606

0

0

0VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Приватне акцiонерне товариство <Фiрма <Премона>

04621166

18030, Україна, Черкаська обл., дв р-н, Черкаси, Благовiсна, 436

6 722

89,6267

6 722

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


Прості іменні

Привілейовані іменні

Усього

6 722

89,6267

6 722

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X


Дата проведення

25.04.2017

Кворум зборів

100

Опис

Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв.

Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 р. та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.

Звiт Наглядової ради про роботу за 2016 р.

Звiт Ревiзора. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2016 р.

Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 р.

Про участь в створеннi товариства.

Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв

наслiдками розгляду звiти наглядової ради, виконавчого органу та ревiзора затвердженi. По всiх питаннях прийнято рiшення i голосували "за" - одноголосно.
X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12.05.2011

42/23/1/2011

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

UA4000122733

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,1

7 500

750

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилися. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не проводився.Додаткової емiсiї не було.

28.03.2007

3/23/1/07

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

UA 2302861008

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0,1

7 500

750

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилися. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не проводився

19.12.2000

69/23/1/00

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

UA 2302861008

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0,1

16 000

1 600

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилися. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не проводився

10.10.1997

120/23/1/97

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

дв

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0,1

16 000

1 600

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилися. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не проводився


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

503,1

246,1

0

0

503,1

246,1

будівлі та споруди

503,1

246,1

0

0

503,1

246,1

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

503,1

246,1

0

0

503,1

246,1

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв - 598,7 тис. грн.

Сума нарахованого зносу 352,6 тис. грн.

Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного року - 503,91ис. грн., а на кiнець звiтного року - 246,1 тис. грн. Ступень зносу основних засобiв станом на 31.12.2017 року становить 58,9 % вiд первiсної вартостi. Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик.

Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб.

Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не має;

Обмежень на використання майна емiтента - не має.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

635,5

686,3

Статутний капітал (тис.грн)

0,8

0,8

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

0,8

0,8

Опис

Вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року, пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина ,яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв прийнятих до розрахунку ,суми його зобов'язань ,прийнятих до розрахунку. Данi Методичнi рекомендацiї розробленi з метою впровадження єдиного пiдходу до розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерного товариства.

Висновок

На пiдставi аналiзу даних, зафiксованих на бухгалтерських рахунках, документiв, звiтiв та iнших аудиторських дослiджень можна зробити висновок, що розрахункова вартiсть чистих активiв 635,5тис. грн. є бiльшою вiд статутного та скоригованого капiталу товариства, який складає 0,8 тис. грн., що вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.


3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:


Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:


за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

0

X